top of page

Výběr právních aktualit

Změny společníků v společnosti s ručeným omezením rychle a efektivněji

V souvislosti se změnou společníků ve společnosti s ručeným omezením v minulosti vyvstala otázka, která rozhodnutí společnosti musí být ve formě notářského zápisu a kdy postačí jednoduchá listina. Nejvyšší soud ČR tak ve stanovisku Občanskoprávního a obchodněprávního kolegia učinil všem spekulacím přítrž, když určil, že souhlas valné hromady s převodem podílu či rozhodnutí o rozdělení podílu nemusí být ve formě notářského zápisu a úplně tak postačí jeho vyhotovení ve formě jednoduché listiny, a to dokonce bez ověřených podpisů. Společnosti tak ušetří na nákladech na pořizování notářského zápisu a zároveň se korporátní život urychlí a zefektivní.

Nižší daně z nabytí nemovitosti

Do základu daně z nabytí nemovitosti nelze zahrnout DPH v případě, že převodce je plátcem DPH. Tuto skutečnost již poněkolikáté potvrdil Nejvyšší správní soud ČR v nedávném rozhodnutí sp. zn. 4 Afs 88/2017, které se stalo přelomové tím, že na jeho základě konečně finanční správa uvedla, že nově bude při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně akceptovat cenu sjednanou bez DPH pro případy, kdy v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce. Proto lze více než doporučit podání opravného daňového přiznání, jelikož šance na vrácení daně se po tomto rozhodnutí zvýšily.

I odvolaný jednatel je odpovědný za jednání jménem společnosti

Nejvyšší soud ČR letos ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 4095/2016 rozšířil odpovědnost členů orgánů obchodních korporací i po zániku jejich funkce, a to hlavně z důvodu větší ochrany věřitelů obchodní korporace a v podstatě i korporace samotné. Odvolaný jednatel, ať už byl odvolán platně nebo neplatně, je tak odpovědný za své jednání jménem společnosti.

Práva spotřebitelů vůči poskytovatelům internetu a operátorům posílily

Na počátku září 2017 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která zpřísňuje podmínky pro poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zároveň posiluje práva jejich zákazníků. Poskytovatelé připojení k internetu a operátoři budou muset revidovat své obchodní podmínky, aby těmto požadavkům vyhověli, jelikož spotřebitelé budou mít nově právo odstoupit od smlouvy v případě jakékoliv změny zákonných náležitostí smlouvy, a to dokonce bez sankce. Nově se také zkracuje maximální výpovědní doba u těchto smluv na 30 dnů.

Předběžná opatření v novém (méně šikanózním) kabátě

Na konci září 2017 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, jejímž cílem je především zabránit zneužívání institutu předběžného opatření. Nově je tak zaveden doplatek jistoty v případě opakovaného podávání návrhů na předběžné opatření a vytvořen opravný prostředek proti předběžným opatřením, která pozbyla účinků nebo byla zrušena. Na navrhovateli předběžného opatření tak nově bude ležet větší odpovědnost.

Registr zákonných povinností pro podnikatele nebude

V minulém týdnu zamítl Senát registr zákonných povinností pro podnikatele, tzv. Právní elektronický systém (PES). Registr měl obsahovat všechny zákonné povinnosti českých podnikatelů, které by byli povinni plnit podle českých zákonů. Podle některých senátorů by však tento systém neoprávněně upřednostňoval podnikatele oproti běžným občanům, a proto tento návrh zamítli.Comments


bottom of page