top of page

Povinnost loajality

S přijetím občanského zákoníku z roku 2012 byla přímo zákonem zakotvena povinnosti loajality společníka obchodní společnosti. V souvislosti s tím došlo k převzetí dřívější koncepce obchodního zákoníku, že společník společnosti s ručením omezeným může činit konkurenční aktivity na úkor „vlastní“ společnosti, pakliže v tom není omezen společenskou smlouvou. Úskalími této problematiky se zabýval náš kolega Tomáš Hubáček pro renomovaný odborný časopis Obchodněprávní revue. Tomáš Hubáček se v předmětném příspěvku zabývá zejména vývojem institutu loajality společníka v čase a v kontextu německé a francouzské právní úpravy.

Z podstatnějších závěrů lze zmínit, že „Učinění paušálního závěru, že společníka společnosti s ručením omezeným ze zákona v každém jednotlivém případě netíží zákonný zákaz konkurence, není zcela v souladu s dosavadním právním poznáním české judikatury a doktríny. Zákaz konkurence vyplývající z povinnosti loajality by měl být dovozen s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu.“

Celý příspěvek kolegy Tomáše Hubáčka si můžete přečíst v prázdninovém vydání (červenec – srpen) Obchodněprávního revue na straně 209 a násl.Kommentarer


bottom of page