top of page

Nová ochrana proti pasivitě správních úřadů

Může se vlastník, na jehož pozemku byla protiprávně umístěna stavba, domáhat u soudu vůči správnímu úřadu, který je ve věci odstranění stavby nečinný, aby tento v dané věci konal a zahájil řízení o odstranění stavby?

V minulosti se většinový názor správních soudů klonil k závěru, že nikoliv. Pozitivní obrat nastal až v nedávné době, kdy rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dne 26. 3. 2021 vydal rozhodnutí, kterým odmítl dosavadní praxi soudů, jež odpírala dotčeným vlastníkům přístup k soudu. Nově se tak dle názoru rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu mohou osoby, jejichž subjektivní hmotná práva jsou existencí nepovolené stavby dotčena, domáhat, aby správní úřady v příslušných věcech konaly a napravily tak svá pochybení spočívající v jejich pasivním přístupu.

K pozitivnímu obratu v rozhodovací praxi správních soudů se vyjádřili naši kolegové Mgr. Jakub Štilec a Mgr. Dominika Holubová v časopisu Právní rádce č. 5/2021: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66922060-nova-ochrana-proti-pasivite-spravnich-organu.Comments


bottom of page